LELB Konsistorija

Istorinė Kretingos Sinode 1955 metais išrinktos pirmosios pokarinės Konsistorijos, vadovaujamos Senjoro kun. V. Burkevičiaus nuotrauka. 

KONSISTORIJA – tai kolegeali bažnyčios valdymo institucija. Konsistorijos sudėtį ar narių skaičių nustato Sinodas. Vienose evangelikų bažnyčiose priimta konsistorijos pirmininku rinkti pasaulietį, kitose – skirti dvasininką.  

Prūsijoje bažnyčios darbą pradžioje koordinavo Vyskupų konferencijos. Vėliau buvo pereita prie konsistorijų. Sembos vyskupystės Konsistorija buvo įkurta Karaliaučiuje. Pagal pirminį kunigaikščio siūlymą 1587 m., Konsistorijos nariais turėjo būtio skiriami 3 dvasininkai ir 3 pasauliečiai. 

Vadovaujantis dvasininkai pradėti vadinti superintendentais. Evangelikų liuteronų bažnyčioje Lietuvoje nuo 1921 metų vadovaujantis dvasininkas (superintendentas) pradedamas vadinamas „senjoru”, o nuo 1975 metų atstatomas tradicinis „vyskupo” titulas.   

1983 metų Konsistorija, vadovaujama vyskupo Jono Kalvano (vyresniojo).

Dabartinė evangelikų liuteronų bažnyčios valdymo struktūra: SINODALINĖ-EPISKOPALINĖ
Detaliau: 2008 m. LELB statutas 

Aukščiausia bažnyčios savivaldos institucija: SINODAS.
Aukščiausias dvasinis ir administracinis vadovas: VYSKUPAS
Sinodo nariai – visi dvasininkai ir deleguoti parapijų atstovai.
Sinodų periodiškumas: kas 3 metai. 

Vykdomasis organas: KONSISTORIJA
Konsistorijos pirmininkas: VYSKUPAS
Konsistorijos nariai: 12 asm., iš kurių 2/3 dvasininkai