LELB Dvasininkai

Lutheran-Mass-Denmark-copy-1160x480

Tradiciniai liuteronų dvasininkų rūbai, kuriais pasipuošę kunigai kelis šimtus metų po reformacijos laikydavo pamaldas ar teikdavo sakramentus. 

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje pagal pareigybes dvasininkai (nuo žemiausio laipsnio) yra skirstomi į diakonus, kunigus (kunigas-diakonas, vikaras, kapelionas, klebonas, dekanas); vyskupus (arkivyskupas).

Diakonas – tai pirmoji liuteronų dvasininko pakopa. Diakono dvasinis vadovas – jo parapijos kunigas arba vyskupas. 

Kunigais diakonais sovietmečiu galėdavo tapti ir teologijos mokslų universitete nebaigę diakonai tam, kad galėtų savarankiškai atlikti kunigo tarnybą. Vėliau šio laipsnio buvo atsisakyta.

Kunigas – ordinuotas ir turintis visus įgaliojimus atlikti dvasinius patarnavimus dvasininkas. Pagal pavaldumą, kunigai dar gali būti skirtomi į vikarus, t.y. parapijos klebono pagalbininkas atliekantis jam priskirtą sielovadinį darbą. Klebonas – konsistorijos paskirtos parapijos kunigas administratorius. Kapelionas – konsistorijos paskirtas dvasininkas sielovados darbui kariuomenėje, ligoninėje ar mokykloje. 

Dekanas – konsistorijos paskirtas kunigas vadovauti kunigų ir parapijų. Ši pareigybė yra numatyta statute, bet sovietmečiu buvęs skirstymas į dekanatus neprigijo.  

Vyskupas – aukščiausias dvasinis ir administracinis vadovas. Gausesnės liuteroniškos bažnyčios turi įsivedusios dar ir arkivyskupo pareigybę, kad vadovautų grupei vyskupų.

Klaipėdos krašto  Prūsijos unijinės evangelikų bažnyčios kunigai, dalyvavę Šilokarčemos bažnyčios pašventinime 1926 metais.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigai 1940 metais. Nuotrauka: ref.lt  Plačiau…

Lietuvos TSR evangelikų liuteronų kunigai, dalyvavę 1970 m. Sinode Tauragėje.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios leistuose kalendoriuose galima rasti informacijos ir apie kitas bažnyčias.

Pavyzdžiui, 1959 m. ir 1960 metų kalendoriuose skelbiama informacija apie evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčias, kunigus bei jų aptarnaujamas parapijas. Pateikiamas naujai sudarytų liuteronų dekanatų ir dekanų sąrašas, tačiau dekano pareigybė ir dekanatai liuteronų bažnyčioje neprigijo.  

Lietuvos evangelikų liuteronų kunigai kartu su vyskupu. Po  pamaldų Priekulės bažnyčioje. 2023 m. Nuotrauka: liuteronai.lt

Visi Lietuvos evangelikų liuteronų dvasininkai ir jų kontaktiniai duomenys.